This Week's Events


Wednesday, Jun 19

2015 Broadway Avenue J, Galveston, Texas
2353 Rice Blvd. Houston, Texas 77005

Thursday, Jun 20

Piecemakers

10:00AM
2353 Rice Blvd. Houston, Texas 77005

Boy Choir

5:45PM
2353 Rice Blvd. Houston, Texas 77005

Friday, Jun 21

3606 Beauchamp Blvd, Houston, TX 77009